onsdag 21 januari 2015

Nybyggare del sju: Byråkratiska och panikkänslor


Det börjar bli en hel del papper att hålla reda på nu...


Idag kom ett första svar på vår ansökan om bygglov. Jag läste som vanligt lite snabbt och fick lätt panik när jag ser att de kommenterar lutningen på taket. Tänk om vi inte får ha ett pulpettak!?!

Utan att tänka mer eller försöka tyda byråkratiskan vidarebefordrade jag brevet till arkitekten och maken. De är mer samlade än jag är. Strax därefter ringde J upp och lugnade mig på samtliga punkter. Jag andades ut. Jag fick i uppgift att kontakta säljaren för att få honom att inkomma med ett retroaktivt rivningslov. Jag fick förklarat för mig att detta mestadels handlade om hur man tar hand om/återvinner rivningsmassorna. Jag honom även kontakta kommunen för att förklara situationen med det tilltänkta bullerplanket som egentligen behövs för att vi ska få bygga men som han hävdar ska gå att kringgå....Det känns inte som om detta kommer lägga några hinder i vägen för oss iallafall. PUH! Vi får se.

Vidare tänker jag nu kontakta närmsta granne för att visa vår ritning så han är med på noterna om taklutningen, det ska nog inte vara några problem, men bara för att vara på den säkra sidan. J ringer kommunen och reder ut resterande frågetecken kring prickad tomt, carparkens placering i förhållande till uppfarten, takets lutning och den planerade rampen för att kunna nå huset med rullstol...som vi inte kommer bygga.

Så, det var väl allt för denna gång. Jag har blivit lite lugnare gällande taket, å andra sidan har det tillkommit frågetecken kring plank, elanslutning, väg som ej ännu byggts och vi inväntar en massa offerter. 


Här brevet som jag inte riktigt kunde tyda i all vimsighet..tydligen klart som korvspad för somliga att det kommer bli bra det här......Hej Anna,

Kontoret har nu haft möjlighet att granska era ansökningshandlingar. 
Då detaljplanen är relativt ny arbetar kontoret efter byggnadsnämndens riktlinjer att i möjligaste mån hålla planenliga förslag utan några avvikelser. 

För närvarande finns det inte möjlighet att lämna beslut i bygglovsfrågan, detta då det erforderliga bullerplanket ej till fullo utförts i enlighet med detaljplan. 
Förhoppningsvis kommer detta vara utfört och kontrollerat av kontorets mätingenjör under februari.

Då ärendet likväl bedöms behöva kompletteras samt gå ut på grannhörande, hoppas vi kunna sköta processerna parallellt.

Kontoret noterar att det huvudsakliga takfallet på bostadshuset redovisar en taklutning om 8 grader, vilket innebär en avvikelse från tillåtna lutning om minst 14 grader.
Sett till att beräkningsgrundande fasad bedömts vara fasad mot nordväst, bedömer kontoret att en brantare taklutning troligen kommer höja nockhöjden, vilket i sig innebär en än större omgivningspåverkan. 
Likaså redovisas garaget med en flackare taklutning samt med en sarg som visuellt ger intryck att taket är plant.
Kontoret bedömer dock att dessa avvikelser, med vissa revideringar, bör kunna accepteras som liten avvikelse enligt plan- och bygglagen. 
Däremot innebär detta att ärendet, efter att det bedömts komplett för handläggning, skickas ut på grannhörande (svarstid 3 veckor). 

Dock bedömer kontoret att ärendet behöver kompletteras med följande revideringar/kompletteringar:

·         Då fastigheten enligt kontorets kartmaterial är bebyggt med en mindre byggnad/fritidshus så krävs ett rivningslov. Detta behöver ni förtydliga på situationsplanen.
·         Komplettera med en ytterligare marksektion (D-D), löpandes i västlig-östlig riktning och där ni ska redovisa hur markuppfyllnaderna ter sig mot resp. fastighetsgränser.
·         Inkomma med en takplan (1:100), redovisade hut bostadshusets olika takfall möter varandra.
·         Placera garaget ytterligare in på fastigheten till minst 6 meter från gräns mot lokalgatan, i enlighet med detaljplan och med möjlighet att kunna parkera bil helt på egen fastighet.
·         Revidera taklutningen på garaget till minst 8 grader, motsvarande bostadshuset, och där sargen tas bort. 
Alternativ så vrids pulpetstaket så dess högsta del vetter mot lokalgatan, för att på så sätt uppnå högre höjd vid infart.
·         Revidera längden av den tillgängliga passagen (lutningsförhållande 1:12) på markplaneringsplan. 
Då plan mark invid garaget redovisas på +29,30 och plan mark invid bostadsentré på 27,80 krävs en passage om längd minst 18 meter (gentemot redovisade 9 meter). 

                Därtill tillkommer viloplan per 0,5 meter fallhöjd och 2 meter långa.

Kontoret önskar begärda kompletteringar snarast och senast 2015-02-11.


Bygglov Bygga Arkitektritat Husbygge Inredning Trähus Betonggolv Nybyggare Fasad


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar